دوفصلنامۀ «دانش هنرهای تجسمی» نشریه‌ای تخصصی و وابسته به گروه هنر دانشگاه علم و فرهنگ است. این نشریه بر اساس مجوز وزارت ارشاد و مطابق با آییننامۀ جدید نشریات علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور فراهم‌سازی بستری مناسب برای توسعه و ارتقای کیفی و کمّی هنر ایران انتشار می‌یابد.

این نشریه ضمن رعایت تمامی شاخصههای نشریات علمی کشور از تمامی استادان، اندیشمندان و علاقه‌مندان به موضوعات گوناگون هنری مانند نگارگری، نقاشی، ارتباط تصویری، هنر اسلامی، پارچه و لباس، معماری و صنایع دستی دعوت می‌کند تا با ارسال مقالات علمی خود ما را در تحقق اهداف آن یاری رسانند. 

شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 7، شهریور 1400 

بنیان‌های تجلی حکمت اسلامی در هنر و صناعات ایرانی

صفحه 105-113

سمیه صفاری احمدآباد؛ محمود شالویی؛ محمدمهدی احمدی


ابر واژگان