مطالعۀ جلوه‌های پویانمایانه در شخصیت‌های نگاره‌های سلطان محمد نقاش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه تهران

10.22133/part.2021.122409

چکیده

در نقاشی سنتی ایرانی، به‌ویژه مکاتب نزج‌یافته در خلال قرن‌های چهارم تا یازدهم هجری قمری، با شیوه‌ای از نگرش آشنا می‌شویم که در پی تجّرد از عالم محسوسات و عینیّت‌بخشیدن به حقایقی که در پس آن نهفته است، بنیان‌های دریافت بصری ما را دگرگون ساخته و قوانین شناخته‌شده و این‌جهانیِ دیدن و درک‌کردن را به چالش می‌کشد. در فضایی سراسر خیال‌انگیز مانند عالم نگارگری ایرانی، نظامی مخصوص حاکم است و تمامی کیفیات و کمّیات تحت تأثیر آن قرار دارند. از جملۀ این موارد، عنصر «حرکت» است. نگارگر ایرانی که زیر سایۀ حکمت و ادبیات غنی و خیال‌انگیز ایرانی نقاشی می‌کند، برای «حرکت» نقشی ارزشمند قائل است و هرچند ابزاری برای تجسم عینی حرکت در اختیار ندارد، سعی می‌کند بر روی همان سطح دوبعدی کاغذ، که ابزار کار اوست، به بهترین شکل ممکن به تصویر نمودن حرکات موردنظر خویش بپردازد. اغراق‌ها و چکیده‌نگاری‌هایی که در فرم پیکره‌های انسانی اعمال می‌شوند، همگی واجد فانتزی و حرکتی خاص هستند. یکی از نگارگران شاخص ایرانی که به تجسم فضاهایی سرشار از فانتزی و خیال ناب در نگاره‌هایش پرداخته است، سلطان محمد نقاش، از نگارگران مکتب تبریز دوم است. در این پژوهش سعی شده است که این نگاره‏ها از منظر فانتزی حرکتی بررسی شود. پرسش مدنظر نگارنده این است که جلوه‏های پویانمایانۀ موجود در شخصیت‏های انسانی آثار سلطان محمد به چه صورت و اسلوبی نمود یافته‏اند. هدف از این پژوهش نیل به ساختاری معنادار و شیوه‌ای هدفمند در ترسیم پیکره‏های انسانی و نیز دستیابی به روشی منسجم و تعمیم‌پذیر در بدنۀ هنرهای تصویری معاصر ایران است. روش پژوهش بر پایۀ مطالعۀ توصیفی ـ تحلیلی پیکره‏نگاری سلطان محمد بوده و رویکرد دوسویۀ ساختارگرا ـ معناشناختی در پیش گرفته است. این پژوهش بر اساس مطالعه در ساختار استخوان‌بندی پیکره‌های شخصیت‌های انسانی و شبه‌انسانی به درک و دریافت شیوۀ اغراق و دگرگون‌سازی خاص سلطان محمد در ترسیم پیکره‏ها بر اساس معنای موردنظر نگاره و نتیجتاً پیش‏بینی نحوۀ حرکت برای پیکره‏های یادشده انجامیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Animation Manifestations in the Characters of Sultan Mohammad Naghash’s Paintings

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Taheri Qomi
University of Tehran
چکیده [English]

In the Persian traditional painting, especially schools during the 4th to 11th centuries A.H, we confront a method of attitude. It changes the coordinates of our visual comprehension in order to abstraction from mater and representation of realities which are cryptographic behind that, and it challenges the known rules of visual intake and accepting. In a fantastic atmosphere such as Persian painting, there is a special system which the whole of qualities and quantites are affected by it.
The “Movement“ as an important element is one of those elements. Persian painter who is affected by rich Persian philosophy and literature, notes the “Movement” as an important matter and although he hasn’t any tools for actual ideogram of “Movement“, he tries to portray his sightly moves in 2D paper, that’s his equipment in best conditions. All of the exaggerates and abstracts which applied on the human figures are special movement creators.
One of the prominent Iranian painters who has embodied spaces full of fantasy and pure imagination in his paintings, Sultan Mohammad Naghash, is one of the painters of Tabriz II school. In this research, an attempt has been made to examine these images from the perspective of movement fantasy. The author's question is “how the animated effects of human characters in the works of Sultan Muhammad are expressed?”. The purpose of this study is to achieve a meaningful structure and purposeful methods in drawing human figures and also to achieve a coherent and generalizable method in the body of contemporary Iranian visual arts. The research method is based on the descriptive-analytical study of Sultan Mohammad's iconography and adopts a structuralist-semantic two-way approach. This research has led to understanding and receiving the method of exaggeration and special transformation of Sultan Mohammad in drawing the statues based on the intended meaning of the drawing and predicting the way of movement for the mentioned statues

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animation
  • Sultan Mohammad
  • Human figure
  • Fantasy
  • Motion
آژند، یعقوب (1384الف). مکتب نگارگری تبریز و قزوین-مشهد. تهران: فرهنگستان هنر.
آژند، یعقوب (1384ب). سیمای سلطان محمد نقاش، تهران: فرهنگستان هنر.
آژند، یعقوب (1389). نگارگری ایران، تهران: سمت.
سلطان کاشفی، جلال‌الدین (1392). «به‌کارگیری دیدگاه‌های اجتماعی در آثار سلطان محمد نگارگر با استفاده از اصول و قواعد هنر اسلامی». نگره، دورۀ 8، شمارۀ 26، ص 4-17.
طاهری قمی، سیدمحمد (1396). «بررسی تطبیقی تمهیدات نمایشی در دو نگاره از میر مصور و سلطان محمد با موضوع نبرد رخش و شیر»، هنرهای تجسمی، دورۀ 22، شمارۀ 4، ص 53-62.
غیاثی، ندا و محمودی، فتانه (1394). «ساختارشکنی تفاسیر دوگانۀ شعر حافظ در نگارۀ سلطان محمد نقاش». نقد ادبی، دورۀ 8، شمارۀ 32، ص 105-131.
کورکیان، آن‌ماری و سیکر، ژان‌پیر (1387). باغهای خیال (هفت قرن مینیاتور ایران)، ترجمۀ پرویز مرزبان. تهران: فرزان روز.
 
Canby, S. R. (2014). The SHAHNAMA of Shah Tahmasp. New York: Metropolitan Museum Pub.
 
Thomas, F., & Johnston, O. (1981). The Illusion of Life (Disney Animation). New York: Walt Disney Productiond.