بازتاب فرهنگ پوشاک ولباس در ادبیات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علم وفرهنگ

چکیده

یکی ازراه‏های تبیین ‏و تشریح جایگاه پوشاک و ‏لباس در فرهنگ ما، بررسی بازتاب و ‏اتعکاس این موضوع در تاریخ و ‏ادبیات ایران است. مسئله ای که اگر به درستی شناخته شود‏، ‏‏به درک و ‏تعمیق این مهم در تاریخ و ‏فرهنگ ما و گسترش فرهنگ‏سازی مؤثر در این زمینه منجر خواهد شد؛ بنابراین، پژوهش در «ادبیات لباس»(1)‏، ‏‏به عنوان گذشته‏، ‏‏حال و ‏آیندۀ این فرهنگ، می تواند در زمینۀ جمع آوری مستندات تاریخی لباس و ‏پوشاک در ایران و ‏ایجاد ذهنیت‏هایی برای طراحان و ‏سازندگان کارساز و ‏راهگشا باشد. مقالۀ حاضر که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و استفاده از مستندات کتابخانه ای تهیه شده، به دنبال پاسخ به این سؤال است که اساساً بازتاب پوشاک و ‏لباس در ادبیاتفارسی دارای چه ویژگی‏هایی است؟ و این ویژگی‏ها به خصوص در دیوان غزلیات حافظ چه ابعادی دارد؟ لذا، بعد از مقدمه ای کوتاه، با ارائۀ نمونه هایی از اشعار که بیانگر نگاه‎ها و ‏زوایای متفاوت ادیبان و ‏شاعران دوره های مختلف به این مقوله است، به دیوان حافظ می پردازد و ‏دو یافتۀ مهم یا دو محور اصلی این ادبیات، یعنی استفادۀ ابزاری شاعر از موضوع لباس برای بیان مقصود خود، و ‏دیگری، طرح ماهیت و ‏موجودیت واقعی لباس را مطرح کرده و ‏با مباحثی از قبیل انواع پوشاک، معانی و ‏مفاهیم، جایگاه و... تکرار و ‏تنوع لغات و ‏اصطلاحات مربوط به لباس را در این اثر بررسی می کند و ‏سپس به نتیجه گیری می رسد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflect of the Apprel and Clothing's Culture in Iranian Literature (Focus on the Poetry of Hafez)

[5:54 PM, 2/9/2021] Faeze Atarian: 1 -اسکارچیا، جیان روبرتو )1376)؛ هنر صفوی؛ زند؛ قاجار؛ ترجمه یعقوب آژند؛ مولی.
2 -اقبال آشتیانی، عباس )1386)؛تاریخ ایران بعد از اسالم؛ نوبهار.
3 -حافظ )1375)؛ دیوان حافظ ؛نسخه محمد قزوینی؛ دکتر غنی؛ برهان.
4 -زرینکوب، عبدالحسین )1384)؛ ازکوچه رندان؛ سخن.
5 -سعدی )1379)؛ کلیات سعدی؛ تصحیح محمد علی فروغی؛ دوستان؛ چاپ دوم.
6 -شیمل، آن ماری)1382 )؛شکوه شمس؛ ترجمه حسن الهوتی؛علمی و فرهنگی.
7 -صدیقیان، مهین دخت و میرعابدینی؛ ابوطالب )1383)؛ فرهنگ واژه نمای حافظ؛ سخن.
8 -فردوسی) 1375)؛ شاهنامه؛ ژول مول؛ بهزاد؛ چاپ سوم.
9 -فریه، رد؛ دبیلو)1374)؛ هنرهای ایران؛ ترجمه پرویز مرزبان؛ فرزان.
10 -معین، محمد )1375)؛ فرهنگ معین؛ امیرکبیر.
11 -مولوی )1383)؛ دیوان غزلیات شمس؛ تصحیح بدیع الزمان فروزانفر؛ نشر علم.
12 -نظامی )1381)؛ خمسه؛ تصحیح وحید دستگردی؛ نگاه؛ چاپ چهارم.