تحلیل نمونه هایی از تکنیک های پیشرفتۀ نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

امروزه تفکر خلاق هنرمند، همراه با تکنولوژی، عرصه را برای ظهور پارچه های جدیدی فراهم ساخته است که عرضۀ پارچه باسطح فلزی و یا کاربرد لیزر در منسوجات، امری طبیعی جلوه می کند. ابداع تکنیک‏های جدیدو پیشرفته در صنعت نساجی نیز نقش مؤثری دراین تولیدات دارد. تنوع و گستردگی در تولید پارچه های نوین، عامل مهمی در تجلی خلاقیت هنرمندان است. در این میان، هنرهای دستی هم از جایگاه خاصی برخوردار هستند و آنجاکه سنت و تکنولوژی درهم میآمیزد، ظرافت وخلاقیت را بهاوج رسانیده و در نهایت، پارچه ای خلق می شود که احساسی ازمدرنیته همراه با سنت را در مخاطب به وجود می آورد. در این مقاله، به معرفی چند نمونه از تکنیک های مدرن و کاربردی در مراحل تکمیل پارچه و بررسی پارچه های طراحی شده با این روش‏ها پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کار بردی، و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از شیوۀ کتابخانه ای استفاده شده است. بررسی پارچه های طراحی شده توسط هنرمندان طراح پارچه و لباس، نشان می دهد که علی رغم به کارگیری ابزار مشابه در مرحله تکمیل، نمونه هایی متفاوت از نظر ظاهر و جنسیت به دست می آید.


 


 


 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exampeles of Advanced Techniques in Textile

آریان پورکاشانی، منوچهر) 1382)؛ فرهنگ گسترده پیشرو؛ جهان رایانه؛ تهران.
- پاکباز ، روئین)1387)؛ دایرةالمعارف هنر؛ نشر فرهنگ معاصر؛ تهران.
- تاکاجیما، تاشیناری)1385)؛ تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته؛ ترجمه ابوسعید رشیدی؛ رامین خواجوی؛ میر محمد
مهرجلیلی؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی؛ واحد علوم و تحقیقات؛تهران.
- ورنرکالین)1381)؛ سیستم های ریسندگی مدرن؛ ترجمه عیسی شیخ زاده نجار؛ حسین حسینی؛ دانشگاه امیر کبیر؛ تهران.
- سایت دهکده پوشاک و نساجی ایران، چاپ منسوجات به روش دیجیتالی، سمینار کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر،
محمدرضا بابایی لواسانی،4/10/1386.
nanofibril Hybrid devices engineering tissue as use,2004,Ko.K Frank; Laurencin, T.Cato-
.forGrant matrices
.berg,pub,Fashion Techno,2002 Bradley, Quinn-
Issey of Influence and Work The: Designers Fashion Japanese, 2011, Bonnie English-
.Berg pub,Kawakubo Rei and Yamamoto Yohji, Miyake
.Metropolia Helsinki, printing textile digital,2011, ,Julia,Moltchnaova-
Ltd Hudson/Thames.technotextiles,mahony2007 marieo and Sarah , BraddockClarke-
.colorists on Dyers of Society by published, TextilePrinting,2003, Leslie Miles.C.W-
.18/7/2011,Atkinson Nigel Resserved Allrights.Image A&V.www-
.20/9/2011 ,IsseyMiyake ,Womenswear,org.fidmmuseum./http-
.16/2/2012,houtecoture for Textile Innovative.Schlaepfer.Jakob.www-
.14/7/2011,com.textiledesign Dutch.www-
.16/2/2012,university the research .UK ac.chelseaarts.www-
.29/3/2012,com.vision 2121.www-
.312/2012,Glossary material-thermoplastics.com.azom.www-
.28/9/2012/,wiki/org.Wikipedia.www-
.15/2/2013,cfm.index/uk.ac.ucreative.www-
.15/2/2013,Schlaepfer ukJakob(/com.joelandsonfabrics.)www-
.15/3/2013,time of Demand a DigitalTextilePrinting,com.textiletoday.www-
.09/10/2013,veldhoven-van-eugène,pub,com.linkedin.nl.www-
.09/10/2013,Style, com.nytimes.www-
.09/10/2013,ca.gabbeh@fariba.www-
.09/10/2013, designers,com.mmdesigntextiles.www-
.09/10/2013, ca.blogspot.lovelytextiles.www-
.10/10/2013, nl.eugenevanveldhoven. www-
.10/10/2013,fabrics-of-future-the/.../jp.co.japantimes.www-
.20/10/2013,aspx.2780-News-Printable/Pages/com.vivannews.www-