مطالعۀ تطبیقی نقش طاووس در منسوجات ایران و هند مطالعۀ موردی دو قطعه پارچه از ایران و هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنرو معماری، دانشگاه علم و فرهنگ

2 کارشناس ارشد رشته طراحی پارچه و لباس دانشگاه علم و فرهنگ

10.22133/part.2021.267316.1001

چکیده

مهارت و ابتکار ایرانیان و هندیان در هنر بافندگی از پیشینه‌ای بسیار طولانی برخوردار است. هنرمندان ایران و هند از دیرباز تعاملات و روابط هنری شایان توجهی داشته‌اند و در شیوه‌های هنری بر یکدیگر تأثیر گذاشته‌اند. ازاین‌رو در بین نقش‌مایه‌های منسوجات این دو کشور تشابهات بسیاری دیده می‌شود.
در مقالۀ حاضر، ضمن شناسایی منسوجات زربافت ایران و هند، نقش‌مایۀ طاووس براساس مضامین و موضوعات به‌کار‌رفته در بافت پارچه‌های دو کشور دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل شده است. در این راستا پرسش اصلی این‌گونه مطرح می‌‌شود که طرح طاووس چه معنا و مفهوم مشترکی در بین دو کشور دارد و در نقش و نگار آن برای بافت پارچه، از چه عناصر بصری‌ استفاده شده است؟ پژوهش حاضر از نوع اسنادی و با روش توصیفی ـ تحلیلی است. اطلاعات نیز با استناد به منابع معتبر کتابخانه‌ای و تصویری گردآوری شده است. جامعۀ آماری نقش طاووس در منسوجات ایران و هند و حجم نمونه، دو قطعه پارچه از ایران و هند است که در مرکز عتیقه در شهر منهتن امریکا نگه‌داری می‌شود. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که طرح طاووس در پارچه‌های زری هند و ایرانی تشابهات فراوانی دارد که نشان‌دهندۀ تأثیر هنر ایرانی بر هنر هند در ادوار گوناگون تاریخی است. طرح طاووس، در پارچۀ زربافت در هر دو تمدن، نمادی از زیبایی و برکت و آسمان است. همچنین عوامل بصری، نظیر ترکیب‌بندی متقارن و ایستا، با بهره‌گیری از عناصر افقی و عمودی، ریتم، تکرار و تضاد رنگی در این دو نمونه پارچه بیانگر نزدیکی و هماهنگیِ دو کشور نام‌برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Role of Peacocks in Iranian and Indian Textiles Case Study of Two Pieces of Fabric from Iran and India

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Ghasemian Dastjerdi 1
  • fatemeh Nematy 2
1 faculty member, fabric and clothes department, Art faculty, University of Science and Culture
2 Master of fabric and clothes department, University of Science and Culture
چکیده [English]

The skill and initiative of Iranians in the art of weaving has a very long history. Iranian and Indian artists have had artistic relations for a long time and they influenced each other's artistic styles. This similarity can be seen between the textile motifs of these two countries. In the present article, meanwhile identifying the woven textiles of Iran and India, the peacock pattern is classified and analyzed based on the themes and topics used in the context of the two countries.. therefore, the question arises, what is the meaning of the peacock design in both countries and what visual factors have been used? The present research is descriptive-analytical and also, data has been  collected with reference to reliable library and visual sources. The statistical population of the peacock design in Textiles of Iran and India and the sample size are two pieces of fabric from these two countries that are kept in Antique center in Manhattan, USA. The results of this study  indicate, Peacock design in Indian and Iranian gold fabrics have a lot of similarity. The peacock design on the Zarbaft fabrics, is a symbol of beauty, sky and blessing in both cultures. Visual factors as well as symmetrical and static composition using horizontal and vertical elements, rhythm, repetition and color contrast show the closeness and synchrony of these two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • India
  • Zarbaft
  • Peacock