دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 7، شهریور 1400 
بنیان‌های تجلی حکمت اسلامی در هنر و صناعات ایرانی

صفحه 105-113

سمیه صفاری احمدآباد؛ محمود شالویی؛ محمدمهدی احمدی