اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار دوفصلنامۀ دانش هنرهای تجسمی

تنظیم‌شده بر مبنای اصول کمیتۀ بینالمللی اخلاق در انتشارات (COPE)

 

دوفصلنامۀ دانش هنرهای تجسمی خود را ملزم به رعایت اصول زیر می‌داند:

اصول اخلاقی برای سردبیر، داوران و نویسندگان

اصول کلی

1. دوفصلنامه از دریافت مقالات پژوهشی معتبری که حاوی موضوع به‌روز و در راستای عنوان نشریه باشد استقبال میکند و از چاپ مقالات مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.

2. مقالات ارسال‌شده به هیچ شکلی نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشند. همچنین حق انتشار مقاله، پس از پذیرش آن، برای دوفصلنامه محفوظ است و نویسنده مجاز نیست مقاله را در سایر نشریات به چاپ برساند.

3. نشریه در پذیرش، رد، اصلاح و ویرایش مقالات دریافتی آزاد است.

4. انتشار آثار ارسالی الزامی به معنای پذیرفتن نظریات نویسندگان از سوی نشریه نیست و دوفصلنامه در این خصوص مسئولیتی ندارد.

اصول اخلاقی سردبیر

1. سردبیر استقلال فکری نویسندگان را محترم میشمارد.

2. نگاه سردبیر به کلیۀ مقالات ارسالی بدون جهتگیری خاص است و ارزیابی مقالات فقط بر مبنای شایستگی مقاله و بدون درنظرگرفتن نژاد، دین ، ملیت، جنسیت، مقام و وابستگی سازمانی نویسنده یا نویسندگان صورت می‌گیرد.

3. سردبیر مکلف است کلیۀ مقالات دریافتی را در مدت معقولی بررسی کند.

4. پاسخ نهایی رد یا پذیرش یک مقاله براساس نظر دریافتی از داوران انجام میشود.

5. ممکن است مقاله ای به علت سرقت علمی، تناسب‌نداشتن با عنوان نشریه، یا نداشتن حداقل استانداردهای لازم در بررسی اولیه و بدون طی‌شدن مراحل داوری رد شود.

6. حق رد مقالاتی که اصول اخلاقی را رعایت نکرده‌اند برای سردبیر محفوظ است.

7. سردبیر و هیئت تحریریه مسئول تعیین داوران هستند.

8. سردبیر یا مدیر داخلی مجله (به نمایندگی) مسئول دریافت فرم‌های مربوط به تعهد عدم ارسال اصل یا کپی مشابه مقاله به سایر نشریات، تعارض منافع احتمالی و اعطای حق مؤلف به نشریه هستند.

9. از آنجا که بررسی مقالات سردبیر برای انتشار در مجله نوعی از تعارض منافع است، این مقالات را فرد دیگری از اعضای هیئت تحریریۀ دوفصلنامه بررسی می‌کند.

10. سردبیر از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشرشده در نشریه استقبال میکند.

اصول اخلاقی داوران

1. از آنجا که فرایند داوری یکی از مراحل اساسی پذیرش مقاله است، اگر داور محترم احساس کند که مقالۀ ارسالی به هر علتی در حیطۀ تخصص وی نیست باید فوراً آن را به سردبیر بازگرداند.

2. داوران استقلال فکری نویسندۀ مقاله را محترم میشمارند و باید بیطرفانه کیفیت مقاله را ارزیابی کنند.

3. داوران باید مقالۀ دریافتی را سندی محرمانه بدانند و نباید آن را در اختیار دیگری قرار دهند و با دیگران در خصوص آن صحبت کنند یا در شبکههای اجتماعی به اشتراک بگذارند.

4. داوران باید در مورد نظرهای اعمالی خود توضیحات لازم را ضمیمه کنند.

5. داوران باید سردبیر را از تأخیر احتمالی در پاسخگویی آگاه کنند و درخواست تمدید زمان داوری نمایند.

6. داوران مجاز نیستند از اطلاعات، بحثها و استدلالهای دیگران در آثار خود استفاده کنند.

اصول اخلاقی نویسندگان

1. نویسنده قبل از ارسال مقاله باید راهنمای نویسندگان را مطالعه و مقاله را بر مبنای آن تنظیم کند و با آگاهی از ضوابط، مقاله را ارسال کند.

2. اصلیترین مسئولیت اخلاقی نویسنده رعایت اصول مالکیت فکری و عدم ارتکاب به سرقت علمی به هر نحوی از انحا است (برداشت لفظ به لفظ یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن یا نتایج پژوهشهای دیگران).

3. منابعی در فهرست منابع پایانی درج می‌شوند که نویسنده در متن به آن‌ها ارجاع داده باشد.

4. تمامی نویسندگان اصلی و همکار که در یک مقاله عناوین آن‌ها در قسمت نویسندگان درج میشود باید در تهیۀ مقاله مشارکت علمی داشته باشند.

5. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش با نویسندۀ مسئول مقاله است.

6. ثبت مقاله در سامانه با ارسال ایمیل به کلیۀ نویسندگان مقاله اطلاع داده میشود (ممکن است ایمیل در قسمت هرزنامه قرار بگیرد. در این صورت نویسنده برای دریافت ایمیلهای بعدی، باید آن را از حالت هرزنامه خارج کند).

7. همۀ نویسندگان مقاله درخصوص اصالت اثر مسئولیت دارند.

8. موارد سرقت علمی از سوی مسئولان نشریه بدون هیچ تساهل و چشم‌پوشی در اختیار مؤسسات مربوط به نویسندگان نشریه قرار خواهد گرفت. مقاله رد خواهد شد و پروندۀ سرقت علمی طی نامه‌ای رسمی با پایگاههای علمی نشریات کشور و نشریات مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.