تحلیل کارکرد پوشاک فوق مدرن در زندگی دانشجویان درکلان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

ز نیمۀ دوم قرن بیستم، با گسترش شهرها و روند روز افزون تردد در فضاهای بین شهری، فضاهای گذری یا مکان‏های بین شهری، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. مکان‏هایی که هرچند به نظر بی اهمیت می آیند ولی امکان مشخص کردن جایگاه حساس و مهم آنان در زندگی شهریامکان پذیر می باشد. مکان‏هایی نظیر ایستگاه‏های مترو و ترمینال‏ها که در طول شبانه روز محل تردد افراد زیادی از جمله دانشجویان و افرادی است که درصدد استفادۀ بهینه از زمان خود به صورت مطالعه، انجام پروژه های کاری و یا شنیدن فایل‏های صوتی می باشند. در عین حال، حمل تمامی ابزار و وسایل مورد نیاز آنان در فضاهای گذری، امری دشوار و یا حتی در مواردی غیر ممکن می باشد. از این‏رو نیاز به داشتن پوشاک و وسایل مجهز به تکنولوژی هوشمند روز به روز افزایش می یابد. در سال‏های اخیر، طراحان مد که در زمینۀ طراحی لباس‏های فوق مدرن و هوشمند فعالیت دارند،سعی دارند که تا حد امکان باعث رفع مشکلاتی نظیر حمل وسایل ضروری و کاربردی در فضاهای گذری گردند و از احساس نگرانی و اضطراب صاحبان آنان جلوگیری نمایند. تهران نیز با توجه به جمعیت وتردد شهروندان خاصه دانشجویان در اماکن عمومی آن، نیازمند توجه طراحان لباس‏های فوق مدرن و هوشمند می باشد. این تحقیق سعی دارد به این مسئله با تمرکز بر نیاز دانشجویان به حفاظت و حمل راحت تر و سبک تر وسایل مورد نیاز و هوشمند آنان بپردازد. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، واز نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده‏ها به روش کتابخانه ای ومیدانی، و به صورت تهیۀ پرسشنامه می‏باشد. تعداد نمونۀ تحقیق 150 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. این تحقیق نشان می دهد با توجه به پیشرفت تکنولوژی و مهاجرت جوانان به کلان شهر‏ها وتردد در مکان های بین شهری از جمله ترمینال‏ها وایستگاه‏ها، نیاز به وسایل وپوشاکی مجهز بهتجهیزات و تکنولوژی هوشمند که آن‏ها را در برابر حوادث احتمالی محافظت نماید امری ضروری است و شهروند تهرانی که در یکی از بزرگترین کلان شهر های دنیا زندگی می کند بدون پوشاک فوق مدرن و مجهز به امکانات رفاهی و محافظتی در برابر آسیب های احتمالی، دیگر قادر به ادامۀ زندگی امن و راحت نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analisis of the Operation of the Modern Clothing in the Life of Student in Tehran Metropolis

1.استرازبرگ ، الیان ) 1383 ،)هنر و علم ) از مجموعه انتشارات یونسکو( . ت : سهیال ماهرنیا ، تهران انتشارات دید.
A&V. wardrobe Sopermodern. 2004 Andrew ,Bolton- 2
TheMetropolitan. NewYork. AlexanderMCQueen. 2011. solve, Sundsbo-Andrew, Bolton- 3
art of museum
fabrics Revolutionary:Textiles Techno.1999.mahony’o marie and clark,sarah,Barddo- 4
(Hudson&Thames(London.design and fashion for
fabrics Revolutionary:Textiles2 Techno.2005.mahony’marieo and clark,sarah,Barddo- 5
(Hudson&Thames(London.design and fashion for
Books Make.ADIY.Italy.Technology Fashion.2008 .Syuzi , Pakhchyan- 6
Berg.Futures Textile.2010.Bradley,Quinn- 7
Berg.Futures Fashion.2010.Bradley,Quinn- 8
Springewien.NewYork.Fashionabletechnology.Sabine2008,Seymour- 9
Springewien.NewYork.FunctionalAesthetics.2010.Sabine,Seymour-10
fashionableTechnology/org.Functionalaesthetics.www-11
fabric Smart /org.Intelligent.www-12
2010/exhibition/com.MoritzWaldmewer.www-13
America in utopias Experimental/Earth Sweet/Schaden.www-14
.co Telecom France/com.supermoderncloths.www-15
textiles functional/org.Techcolumbus.www-16
corian/polymers/textilehistory.www-17
photography/Gursky Andreas/org.wikipedia.www-18
/Sternfeld Joel/org.wikipadia.www-19
Ballisticnylon/org.wikipedi.www-20
jaket Flak/org.wikipedia.www-21
exhibition/LucyOrta/org.wikipedia.www-22
cordura/textile fabrics smart /org.wikipedi.www-23
nylon/co.Dupont/org.wikipedia.www-24
vest Kevlar/textile fabrics smart/org.wikipedia.www-25
fabrice sensitive Temperature/Textile Tech Hi The/org.wikipedia.www-
26.Temperature/Textile Tech Hi The/org.wikipedia.www-