مقایسه نتایج آموزش هنر(نقاشی)با رویکرد انسان گرایی و رویکرد رفتارگرایی (روش سنتی ) در مدارس ابتدایی شهرتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی وعضوهیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

2 کارشناسی ارشد پژوهش هنردانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

هدف:این پژوهش به منظور مقایسه نتایج روش های آموزش هنر(نقاشی) در مدرسه مشارکتی به عنوان نمونه ای از روش آموزش انسان گرایی و مدرسه غیر انتفاعی پیشاهنگ به عنوان نمونه ای از روش آموزش رفتارگرایی (سنتی) در تهران صورت گرفته است. روش:پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی ازنوع علّی مقایسه ای با پس آزمون است. با روش نمونه گیری در دسترس کلیه دانش آموزان دو مدرسه فوق شامل کلاسهای اول تا پنجم درمجموع 129 نفرانتخاب شده اند.در پایان سال تحصیلی از کلیه دانش آموزان دو مدرسه پس آزمون (امتحان نقاشی) بعمل آمد. سپس برگه های نقاشی جمع آوری شده را بدون آگاهی داوران از روش آموزش آنها ، دراختیار سه نفر از اساتید نقاشی بعنوان داوران آثارهنری گذاشته و از آنان خواسته شد براساس ملاک های ارزیابی کیفیت نقاشی به هر نقاشی نمره ای ازصفر تا بیست اختصاص دهند.معدل سه نمره بدست آمده برای هر نقاشی بعنوان شاخص کیفیت نقاشی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. یافته ها:نتایج حاصل از جداول و نمودارهای آماری حاکی از آن است که تفاوت محسوس و معنی داری بین روش آموزش انسان گرایانه و روش آموزش رفتارگرایانه (سنتی) وجود دارد بعبارت دیگر ، این نتایج نشان داد که روش انسان گرایانه تاثیر بیشتری نسبت به روش رفتارگرایانه در بهبود عملکرد نقاشی دانش آموزان داشته است. بحث و نتیجه گیری:تبیین یافته های پژوهش حاضر نیاز به تامل و تعمق بیشتری دارد اما چنین به نظر می رسد که اگر آموزشهای هنری با روش انسان گرایی را جایگزین روشهای متداول رفتارگرایی کنیم موجب بروز نشانه های مثبت آن در نگرش دانش آموزان به موضوعات هنری خواهد شد و همچنین افزایش خلاقیت دانش آموزان نه تنها در هنر بلکه در سایر جنبه های زندگی در حال وآینده را مهیا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison Results of Art Education "Painting" with Humanist Appproach and Behavioral "Traditional" Approach in Primary Schools of Tehran

1.الیس، سوزان ؛ والن ، سوزان:1376 ، آشنایی با یادگیری از طریق همیاری،ترجمه رستگار ، طاهره؛ ملکان ، مجید ، نشر
نی ، تهران .
2 .پورطاهریان، معصومه :1391 ،بستر آموزش هنر کودکان ،ماهنامه نامه مربی ، شماره 62.
3 .تخمچیان،عبدالرحمن :1388،هنر در دنیای کودکان ، نشریه کودک ،شماره 51.
4 .تیموری ، کاوه :1389 ،ارتقای آموزش هنر ، نشریه رشد آموزش هنر ، شماره 22 ،3-2.
5 .جویس،بروس؛ویل، مارشال:1369،الگوهای تدریس ، ترجمه برنجی،محمدرضا، انتشارات صحیفه،تهران
6 .حیدری ، سمیرا:1387،نیازکودکان به هنر و نوع و حدود آن ، ماهنامه کودک ،شماره 36.
7 .دیویی،جان: 1369،تجربه و آموزش و پرورش ، ترجمه میرحسینی، اکبر، مرکز ترجمه و نشر کتاب ،چاپ اول ، تهران .
8 .راستانی ، ژاله: 1369 ،هنر در دبستان ، رشد معلم ، شماره 65 ،35-31.
9 .شورای ترجمه دفتر انتشارات کمک آموزشی :1381 ،ضرورت آموزش هنر ،رشد آموزش هنر ، شماره 2 ، 6-4.
10.قاسم زاده ، فاطمه :1370،مبانی روانشناختی هنر کودک ، جامعه سالم ،شماره 2.
11..مهدیزاده،علیرضا:1388،نقش آموزش و پرورش در توسعه هنر ،کتاب ماه هنر
12.هوشیارگر ، احسان :1386 ،زنگ هنر زنگ تفریح بود ، آیینه خیال ، شماره 5 ، 93 -92.
13.یوسفی ، ناصر:1389 ،رویکردهای آموزشی در کار با کودکان خردسال ، انتشارات کارگاه کودک ، چاپ اول ،تهران