بررسی و تحلیل نقوش چادرشب قاسم آباد گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباط تصویری

2 استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

ستبافته های موجود در منطقه گیلان از جمله آثار هنری است که مجموعه ای زیبا از نقش مایه های انتزاعی ، گیاهی و حیوانی را در بر می گیرد .یکی از این دست بافته های زیبا ، چادرشب می باشد . در این راستا می توان گفت، چادرشب قاسم آباد گیلان به عنوان دسته ای از آثار هنری –کاربردی عصر حاضر ، بنیانهای تصویری کهنی دارد ، که در این پژوهش به بررسی این بنیان ها در نقش مایه های موجود در چادرشب های قاسم آبادگیلان پرداخته می شود . نتایج حاصل از این بررسی نشانگر وجود نقوشی چون درخت زندگی ، پرنده ، بز ، مردسوار بر اسب ، خورشید ، اسواستیکا ، خطوط زیگزاگ و مربع می باشند که نقوش مشترک بین چادرشب های گیلان و آثار مکشوفه ی مارلیک و املش هستند. این نقوش به صورت میراث شفاهی به هنرمندان بافنده ی چادرشب رسیده است . حضور فعال این نقوش ، ترکیبات تصویری بسیار غنی و قابل تأملی را در چادرشب ها خلق کرده است . این پژوهش به روش توصیفی–تحلیلی است و شیوه ی گردآوری مطالب کتابخانه ای همراه با مشاهدات میدانی میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analytical Study of Ghassem Abad "Chado shab" Design in Gilan

اصلاح عربانی ، ابراهیم ، (1387 ، (کتاب گیلان ، انتشارات گروه پژوهشگران ، چاپ اول
- دادور، ابوالقاسم و الهام منصوری ، (1385 ، (درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران در عهد باستان ، تهران نشر کلهر و
دانشگاه الزهرا ، چاپ اول
- دبیره ، دین ، (1380 ، (خرده اوستا ، به کوشش رشید شهمردان ، تهران ، مؤسسه ی فرهنگی و انتشاراتی فروهر ، چاپ سوم
- رجبی اصل ، موسی ، (1381 ، (نقش و رنگ در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی ، انتشارات شیخ صفی الدین اردبیلی ، چاپ
اول
- عباسی ، هوشنگ ، (1380 ، (مردمنگاری شهرستان رودسر ، سازمان میراث فرهنگی استان گیلان
- قلی زاده ، خسرو ، (1388 ، (فرهنگ اسطوره های ایرانی بر پایه ی متون پهلوی ، تهران ، شرکت مطالعات و نشر کتاب
پارسه ، چاپ دوم
- کوپر ، جی .سی ، (1386 ، (فرهنگ مصور نمادهای سنتی ، به ترجمه ملیحه کرباسیان ، تهران ، نشر نو ، چاپ دوم
- کوه نور ، اسفندیار ، (1384 ، (بررسی نقوش نمادین یا سمبولیک در هنرهای سنتی ایران ، تهران ، انتشارات نور حکمت ،
چاپ اول
- گریشمن ، رمان ، (1371 ، ( هنر ایران در دوران ماد و هخامنش ، به ترجمه عیسی بهنام ، تهران انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ دوم گشایش ، فرهاد ، (1379 ، (تاریخ هنر ایران و جهان ، انتشارات عفاف ، چاپ پنجم
- مختاریان ، بهار ، (1378 ، (سه گانه مقدس ، درس گفتارهای دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه هنر اصفهان
- هال ، آلستر ، (1377 ، (گلیم ، به ترجمه شیرین همایونفر ، تهران ، انتشارات کارنگ ، چاپ اول
مقالات:
-افروغ ،محمد ، (1391 ، (مطالعه مفاهیم نمادین نقش مایه ها بر روی گلیم ، کتاب ماه هنر ، شماره 172 ، ص 94-102
- برزین ، پروین ، (1356 ، (مفاهیم نقوش بر سفال دوران پیش از اسلام ، مجله ی هنر و مردم ، شماره ی 184 و 185 ، ص 106-98
- شاد قزوینی ، پریسا ، (1388 ، (تنوع نقش در گلیم های دست بافت گیلان ، کتاب ماه هنر ، ص4-15
- عبدالهیان ، بهناز ، (1378 ، (مفاهیم نمادهای مهر و ماه در سفالینه های پیش از تاریخ ، فصلنامه علمی و پژوهشی هنرنامه ،
شماره 2 ، ص 46 – 63 ، تهران ، دانشگاه هنر
- کاظم پور ، زیبا ، (1389 ، (بررسی درخت زندگی در هنر ایران و نمود آن بر فرش های ایرانی ، پایان نامه ی کارشناسی
ارشد پژوهش هنر ، دانشگاه هنر اصفهان ، با راهنمایی دکتر بهار مختاریان
- مجابی ، سید علی و زهرا فنایی ، (1388 ، (چادرشب بافی قاسم آباد ، فصلنامه فرهنگی اجتماعی فرهنگ مردم ، سال هشتم
، شماره 31 و 32 ، ص 73- 94 ، تهران