مکانیسم بازنمایی تصویر کودک در ساختار روایتی وتصویر سازی کتاب « دیگر درخانه پسرک هفت صندلی بود»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علم وفرهنگ

2 کارشناس ارشدپژوهش هنر.دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

نگاه به جنبه های متفاوت زندگی کودکان، به ویژه تأثیر تصویرسازیهای ادبیات داستانی بر آنان همواره مورد توجه منتقدین بوده است.لذا پژوهش حاضر به مطالعه یکی از این موارد اختصاص دارد. از آنجا که تاکنون با رویکرد تصویرسازی و عدم تطابق آن با متون روایی به مطالعه کتاب های کودکان پرداخته نشده است، در این نوشتار با استفاده از نظریه «رولان بارت» درباره ساختار روایت ها و نظریه«استوارت هال» نسبت به بازنمایی، داستان «دیگر در خانه پسرک هفت صندلی بود» انتخاب شد. از آنجاکه در ادبیات روایی کودکان، همواره ترکیب ساختار و مضامین تصاویر با داستان در ارتباط با یکدیگرند و تصویر سازی بر اساس زمینه اجتماعی مؤلف و تصویرساز و همچنین برداشت آنها از کودک و دوران کودکی انجام می پذیرد، همواره چنین قرائتی را از کودک و دوران کودکی در ذهن داشته و آن را باز تولید می کنند. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی داستان مذکور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحلیل های تصاویر و شیوه بازنمایی کودک در آنها، نشان دادند کودک بازنمایی شده در تصاویر، به طور معمول نمی تواند به شکلی خلاقانه و مستقل در فرآیند ساخت معنا شرکت جوید و تصویرساز و مؤلف به شکل ناخودآگاه، به طور معمول قرائت مسلطی را که در بستر فرهنگ جامعه از «کودک» و«دوران کودکی» وجود دارد، در قالب کلیشه ها و رمزگان فرهنگی و ایدئولوژی مسلط،به متن یا تصویر تحمیل می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Represention of Children in Narrative Structure and Illustration of Children"s Books; "Thence there Were Seven Seats in the Boy's Home"

1(ـ آسابرگر، آرتور.1380 ،روایت در فرهنگ عامه، رسانه و زندگی روزمره. ترجمه ی محمدرضا لیراوی، تهران: نشر
سروش.
2 (ـ آلن، گراهام.1385 ،رولان «بارت». ترجمه ی پیام یزدانجو، تهران:مرکز.
3 (ـ احمدی، بابک.1380 ،ساختار وتأویل متن. تهران: مرکز.
4 (ـ احمدی، احمدرضا.1389 ،دیگر درخانه پسرک هفت صندلی بود. تصویرگر راشین خیریه، تهران: چشمه.
5 (ـ استیرنس، پی یر.1388 ،دوران کودکی در تاریخ. تهران: نشر اختران.
6 (ـ اکرمی، جمال الدین.1383 ،کودک و تصویر. جلد اول، تهران: مدرسه.
7 (ـ اکرمی، جمال الدین.1390 ،کودک و تصویر. جلد دوم، تهران: سروش.
8 (ـ بارت، رولان.1387 .درآمدی برتحلیل ساختاری روایت ها. ترجمه ی محمد راغب، چاپ اول، تهران: فرهنگ صبا. (ـ پولادی، کمال.1384 ،بنیادهای ادبیات کودک. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
10 (ـ پیاژه، ژان و اسهلدر باربل.1371 ،روانشناسی کودک. ترجمه ی زینت توفیق، تهران: نشر نی.
11 (ـ تولان، مایکل.1383 ،درآمدی بر روایت. ترجمه ی ابوالفضل حری، تهران: انتشارات فارابی.
12 (ـ جنکس، کریس. 1388 ،دوران کودکی، ترجمه ی سارا ایمانیان، تهران: نشر اختران.
13 (ـ جیمز، آلیسون؛جنکس، کریس؛پروت، آلن. 1385،جامعه شناسی دوران کودکی. ترجمه علیرضا کرمانی / علیرضا
ابراهیم آبادی، تهران: نشر ثالث.
14 (ـ چندلر، دانیل.1387 ،مبانی نشانه شناسی. ترجمه ی مهدی پارسا، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و
هنراسلامی.
15 (ـ خسرونژاد، مرتضی.1382 ،معصومیت و تجربه(درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک). چاپ اول، تهران: نشرمرکز.
16 (ـ خسرونژاد، مرتضی.1387 ،دیگرخوانی های ناگزیر. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
17 (ـ فیسک، جان.1388 ،درآمدی برمطالعات ارتباطی.ترجمه ی مهدی غبرایی، تهران: دفترمطالعات و توسعه رسانه ها.
18 (ـ قزل ایاغ، ثریا.1383 ،ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن. تهران: انتشارات سمت.
19 (ـ مارتین، والاس.1389 ،نظریه های روایت. ترجمه ی محمد شهبا، چاپ چهارم، تهران: هرمس.
20 (ـ محمدی، محمدهادی.1378 ،روش شناسی نقد ادبیات کودکان. تهران: سروش.
21 (ـ مکوئیلان، مارتین.1388 ،گزیده مقالات روایت. ترجمه ی فتاح محمدی، تهران: مینوی خرد. ـ مهدی زاده، سید
محمد.1387 ،رسانه ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.
22 (میلز، سارا.1388 ،گفتمان. ترجمه ی فتاح محمدی، چاپ دوم، زنجان: هزاره سوم.