خوانشی تازه بر بازنمایی و تفسیر هنری چهار هنرمند معاصر بر اثر مونالیزا (با تکیه بر مطالعه ی تطبیقی هرمنوتیک و دیکانستراکشن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد نقاشی-دانشگاه الزهرا

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

3 مربی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳٦۹۷-۱۹۳۹٥ تهران، ایران

چکیده

 در دهه های اخیر پیدایش یک رویکرد جدید در مورد چگونگی نگرش و دوباره خوانی متون ادبی و هنری، مورد توجه قرار گرفته است. این منظر جدید که دیکانستراکشن1 (واسازی) نام دارد با نگاهی بن فکنانه، در تقابل با ساختارگرایی2 هرمنوتیک3 (تأویل) قرار می گیرد. هرچند که وجود تشابهاتی میان این دو منظر، ارتباط و اشتراکات پایه ایی را میان این دو گرایش تفسیری اثبات می کند تا آنجا که می توان مدعی زایش دیکانستراکشن (واسازی) از نهان هرمنوتیک (تأویل) شد لکن بسترهای متباینی که هرکدام از این دو نگرش در آن تجلّی یافته اند؛ و منظر آزادانه ی که دیکانستراکشن دارد به نظر می آید این نوع تفسیر اخیر مرحله ای فراتر از هرمنوتیک مدرن است. با اینحال این مقاله با رویکرد مطالعۀ تطبیقی دیکانستراکشن (واسازی) با هرمنوتیک (تأویل) از منظر ویتگنشتاین و گادامر سعی دارد بر عدم جدایی هرمنوتیک و دیکانستراکشن تأکید ورزد و در این راستا با تحلیل 4 نمونه از آثار اقتباسی هم منظر دیکانستراکشن و هم هرمنوتیک را برای این آثار قائل می شود. بر این اساس این نتیجه حاصل می شود که نمی توان قطعاً مدعی شد یک تفسیر، تفسیری دیکانستراکشنی است یا هرمنوتیکی بطوریکه هرچند در نظر می توان تمایزاتی میان این دو نوع یافت ولیکن در عمل به خاطر محدودیّت و قید و بندهای غیر قابل انکار تمایزی دیده نمی شود بطوریکه یک تفسیر دیکانستراکشنی در آزادانه ترین حالت تنها می تواند یک نوع هرمنوتیک مدرن باشد. این مقاله بر اساس روش تحقیق توصیفی - تحلیلی به انجام رسیده و در تحلیل اطلاعات از روش تطبیقی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Study on Four Contemporary Artists Regenerating Mona Lisa (With Emphasis on Hermeneutics and Deconstruction)

کتاب:
1-سجودی، فرزان (1387 (نشانه شناسی کاربردی، نشر علم، تهران ، چاپ اول
2-ضیمران، محمد،(1386 (ژاک دریدا و متافیزیک حضور، انتشارات هرمس، تهران ، چاپ اول
3-قره باغی، علی اصغر (1380 (تبارشناسی پست مدرنیسم، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران، چاپ اول
4 -کاپلستون، فردریک(1387 (تاریخ فلسفه از ولف تا کانت، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، شرکت
انتشارات علمی فرهنگی و انتشارات سروش، تهران چاپ چهارم
5 -گاردنر، هلن( 1374 (هنر در گذر زمان، ترجمه محمدتقی فرامرزی، مؤسسة انتشارات آگاه، تهران چاپ سوم
6 -نوذری، حسینعلی(1380(پست مدرنیته و پست مدرنیسم، انتشارات نقش جهان، تهران چاپ دوم
مقاله:
1 -بخشایش، رضا(1379 (فلسفه زبان ویتگنشتاین، متقدم و متأخر، مجلة حوزه و دانشگاه، شماره 24 و 25 ،58 تا 96
2 -ضیمران، محمد(1379 (بنیان فکنی دریدا، مجلة کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 33 ،10 تا 19
3 -علیزاده، اکبر اسد(1383 (فرهنگ واژه ها، پست مدرنیته و پست مدرنیسم، مجلة مبلغان، شمارة 56 ،156 تا 159
4 -قره باغی، علی اصغر(1378(تبارشناسی پست مدرنیسم، مجلة گلستانه، شمارة 7، 42 تا 55
5 -نصری، عبدا...( 1383 (عناصر فهم در اندیشه گادامر، نامه حکمت، شماره 4 ،55 تا 66
6 -واعظی، احمد(1379 (چیستی هرمنوتیک، مجله ذهن، شماره 3 ،115 تا 149
سایت:
1.برونوتی؛فرانسیسکو2009از سایت WWW.BEHANCE.NET
2- www.oceansbridge.com
3- www.aiwaz.net