تحلیل کارکرد رنگ در جذب مخاطب برنامه های تلویزیونی در شهر تهران( با رویکرد به نظریه زیباشناسانه آدورنو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

از آنجایی­ که اولین انگیزه شکل­ گیری و ساخت تصویر ، مجذوب ساختن و جلب نظر بیننده و ارائه مفاهیم و احساس دراماتیک با توجه به ویژگی فرم ورنگ در صحنه­ ی نمایش است، تضاد، ترکیب و همگونی اشکال و رنگ­ها در فیلم­های رنگی و سیاه وسفید و استفاده از تونالیته­ های خاص می­تواند ویژگی­ های خاصی به تصاویرمورد استفاده بدهدکه با  شناخت تاثیر روانی رنگ­ها به بهترین نحو صورت می­گیرد. انتخاب رنگ صحیح برای هویت بخشی به موضوع و فضای نمایش، تاثیرگذاری کامل رنگ را باعث می شود و همچنین انتخاب غلیظ و نا به­ جا موجب بد نشان دادن یا بی­ خاصیت ساختن رنگ که اصطلاحاًمرگ رنگ می­نامند، می­گردد.  آدورنو در نظریه زیبایی ­شناسانه ­اش، به وجود یک دوگانگی برای یک اثر هنری معتقد است و این دوگانگی را «مفهوم و کارکرد» می­نامد. آدورنو با داشتن دیدگاهی جامعه­ شناسانه ، هنر را از رویکردهای تجربی و هرمنوتیک به هنر مجزا می­سازد.این تحقیق سعی دارد با رویکرد به نظریه زیباشناسانه­ ی آدورنو به تاثیرگذاری رنگ بر مخاطب در برنامه­ های تلویزیونی با توجه به دو جنبه­ ی مفهومی وکارکردی بپردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ­ها به ­روش کتابخانه­ای و میدانی که به­صورت تکمیل پرسش­نامه می­باشد، انجام گرفته است. نمونه­ برداری از جامعه آماری مورد مطالعه، به­ صورت حضوری و استفاده از روش تصادفی در انتخاب نمونه هاست. تعداد نمونه­های مورد پرسش 200 نفر با درنظر گرفتن احتمال 5 %خطا می­باشدکه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. حوزه مطالعه این پژوهش و جامعه آماری نیز مخاطبین برنامه­ های تلویزیونی در تهران می­باشند. این تحقیق نشان می­دهد که رنگ در تصویر به عنوان عنصری قوی، بیشترین تاثیر را در جذب مخاطب برنامه­ های تلویزیونی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The functional analysis of color to attract of television program audience in Tehran

نویسنده [English]

  • p GHASEMIAN
چکیده [English]

The first motivation and formation of picture, is attract audience and provide the meaning and
feeling of satisfaction, according the characteristics of form and color in the stage. In addition
contrast, composition and homogeneity of shapes and colors in color or black and white films
with specific tonality, can be used in special characteristics picture with perception of
psychological effects of colors. Choosing the correct color for characteristics of subjects is
influenced completely. This study attempts to influence the color of the image according to the
type of television programs. The aim of research is analytical and descriptive method. Data were
collected by the library and field research method by preparing is the questionnaire. The number
of sample is 200 with 5% error, using formula calculated by Cochran. The Scope of the study
population is also audience television programs in Tehran. This research shows that the colors in
the picture as a strong element, it is most efficient in terms of television audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Picture
  • Audience
  • Television programs
مقالات:
- آدورنو، تئودور ، 1379 ، ترجمه هاله الجوردی، مجله ارغنون ، شماره 16
- آدورنو ، تئودور، 1386، گزیده مقاالتی از تئودور آدورنو، ترجمه مراد فرهاپور ، مجله ارغنون
_ زیباشناسی انتقادی آدورنو ،1385 ، ترجمه سمانه قربانی ، پژوهشکده باقرالعلوم
کتب:
- اسماعیلی، امیر ، 1380 ،تاریخ سینمای ایران ، انتشارات گستره ، چاپ اول
- امرائی ، حامد ،1381، مجموعه کتابهای کوچک ) خالقیت نمایشی( ، کانون فرهنگی آموزش ،چاپ اول
- ترنر ویل کاکس ،روت ،1372 ، تاریخ لباس ، ترجمه شیرین بزرگمهر ،انتشارات توس،چاپ اول
- رحیمیان ، بهزاد ،1380 ، راهنمای فیلم روزنه ، انتشارات روزنه ، جلد دوم،
- شمیسا ، سیروس ،1383، انواع ادبی ، انتشارات فردوس ، چاپ دهم
- شهرامیان شیدا ، 1378 ،طراحی لباس صحنه ) جزوه درسی ( ، دانشگاه جامع علمی کاربردی ،
- کالهدوزان ،صفیه ) مترجم( 1387 ،پوشاک در گذر زمان ، انتشارات شارق ، چاپ اول
- لوشر ،ماکس ،1380 ، روانشناسی رنگ ها ، ترجمه ویدا ابی زاده ، انتشارات درسا ، چاپ شانزدهم ،
- مولین ،مایکل ،1379 ،مترجم پریسا ایثاری، طراحی لباس برای صحنه، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران ، چاپ اول
- www.costumedesigners.com
- www.costumegallery.org
- www.historyofcloths.comwww.historyoftheatre.org
- www.isna.ir
- www.Seoulbeats.com
- www.stagedesigner.com
- www.TVIRIB.ir
- www.wikipedia.org/costumedesign
- www.wikipedia.org/stagedesig