اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدمهدی اخوی‌یان ـ استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر اسماعیل بنی‌اردلان - دانشیار دانشگاه هنر

دکتر غلامعلی حاتم - استاد دانشگاه هنر

دکتر محمدکاظم حسنوند - دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نسرین سیدرضوی ـ استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر علی‌اصغر شیرازی - دانشیار دانشگاه شاهد

دکتر محمدجواد علیمحمدی ـ استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر حسین کلانتری خلیل‌آباد - استاد دانشگاه تهران

دکتر علی‌اصغر میرزایی‌مهر ـ استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر عباس نامجو ـ استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

 دکتر علی یاران - استاد دانشگاه علم و صنعت

مدیر مسئول

محمدمهدی اخوی‌یان

رئیس دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ

akhavianusc.ac.ir

سردبیر

نسرین سید رضوی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

razaviusc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

اسماعیل بنی‌اردلان

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

bani.ardalanyahoo.com

غلامعلی حاتم

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

qol.hatamiauctb.ac.ir

محمدکاظم حسنوند

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

mkhmodarres.ac.ir

علی‌اصغر شیرازی

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

shirazishahed.ac.ir

محمدجواد علیمحمدی اردکانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

jalimohammadiyahoo.com

علی ‌اصغر میرزایی‌مهر

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

ali.a.mirzaeimehrgmail.com

عباس نامجو

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

namiran2002yahoo.com

علی یاران

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

yaran400yahoo.com