روانشناسی تبلیغات درهنرمانوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

چکیده

چکیده بدون شک دردنیای ایران باستان ، مانی یکی ازمعروفترین مبلغان مذهبی به شمارمی رود . او که داعیه پیامبری داشت برای ارائه دین خود که درواقع تلفیقی ازمهمترین ادیان آن زمان بود ، بابهره گیری ازروشی نوین درتبلیغ دین جدیدش، تبدیل به یکی ازنام آورترین شخصیتهای دینی ایران باستان گردید.هوشمندی مانی وپیروانش دراستفاده آگاهانه ازهنرهای بصری وتجسمی که شاخص ترین آنها هنرنقاشی ونگارگری بود چنان اثروسیعی درانتشاراین آیین نوظهورداشت که به تدریج ازمرزهای سیاسی ایران فراتر رفت ونفوذ وتسلط آن برافکارآدمیان درشرق تا به چین ودرغرب تا اروپای شرقی کشیده شد.استفاده ابزاری و هوشمندانه مانویان دراستفاده ازهنرطراحی ونقاشی ، چنان اثرعمیق وقدرتمندی درتاریخ ایران باستان برجای گذاشت که نتایج آن تا قرنها بعدوحتی درعصرحاضر، به عنوان کاربرد تبلیغی هنردرعرصه های مختلف وازجمله درتزیین کتب که ازآن به عنوان کتاب آرایی یادمی شود ، به خوبی مشهوداست. تحقیق حاضربرآن است تابانگاهی به علم تبلیغات دردنیای معاصربه بررسی کاربردتبلیغی هنرنقاشی درترویج عقایدمانی بپردازد که ازجمله پیشگامان استفاده ازهنر به مثابه ابزارتبلیغاتی جهت ترویج ونشرعقایدخویش دردنیای باستان محسوب می گردد.روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده وبرمبنای گردآوری اطلاعات اسنادی واستفاده ازمنابع مکتوب صورت گرفته است


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychology of Advertisement in Manichean Art

-آموزگار،ژاله(1375،(زبان پهلوی: ادبیات ودستورآن ،تهران :انتشارات معین
2 -اسفندیار، حسن( 1386 ( ارتباطات وتبلیغات نوین، اهمیت ابزاروشیوه ها، ماهنامه " اطلاع رسانی وکتابداری"مهروآبان1386،
،شماره 54 ،تهران
3 -اسماعیل پور،ابوالقاسم (1381،(اسطوره آفرینش درآیین مانی، تهران : نشرکارون
4-اسماعیل پور، گلشن (1391 ، (بررسی اسلوب نگارگری مانی درقطعه 134 ، مجله مطالعات ایرانی ، شماره 21
5-بابایی،علی اکبر،فرانک جواهردشتی ،مریم خلیلی عراقی، مهرانگیز یقین لو(1381،(تبلیغات موثر: بستربازارسازی، مجله
تدبیر،شماره123
6-دادور، ابوالقاسم ، محمد معین الدینی ،الهام عصارکاشانی (1391(بررسی تاثیرات نقاشی ساسانی بردیوارنگاره های سغدی، نشریه
هنرهای Uزیبا -هنرهای تجسمیU ،شماره4
7-سبیلان اردستانی ، حسن (1387،(تبلیغات سیاسی ( بارویکردبه فنون تبلیغات )، تهران : موسسسه کتاب مهربان نشر
8-شیرازی ،علی اصغر، ابوالفضل صادقپورفیروزآباد(1391،(بررسی تاثیرتزیینات نگاره های بازمانده ازمانویان درتزیین قرآن های
قرون اولیه اسلامی موجود درموزه قرآن امام رضا(ع)، Uنشریه هنرهای زیبا -هنرهای تجسمیU ،شماره4
9-صمصام شریعت، سیدمحمدرضا، سیدحمید آتش پور،منوچهر کامکار(1386(مقایسه عوامل موثر دراثربخشی تبلیغات تجاری
ازدید مردم ومتخصصان تبلیغات ،نشریه روانشناسی"دانش وپژوهش درروانشناسی کاربردی"، شماره 32
10-کلیم کایت ،هانس یواخیم (1373(هنرمانوی ، ترجمه : ابوالقاسم اسمعیل پور ،تهران :انتشارات فکرروز
11-میرفخرایی ،مهشید( 1383(فرشته روشنی، مانی وآموزه های او،تهران :انتشارات ققنوس
12-ویدن گرن ، گئو(1376 (مانی وتعلیمات او،ترجمه : نزهت صفای اصفهانی، تهران: نشرمرکز
13-هامبی ، لویی ، گئو ویدن گرن، مونره دوویلار(1376 ( هنرمانوی وزرتشتی، ترجمه : یعقوب آژند، تهران : انتشارات مولی
منابع اینترنتی:

1-www.adonis.com
2-www.arti.ir
3-www.artqazvin.ir
4-www.aryaadib.com 5-www.bashgah.net
6-www.Caspianart.com
7-www.jafarimahmood.com
8-www.mirasmaktoob.ir
9-www.gozaretarikh.com
10-www.souregroup.com
11-www.taliehclub.com
12-www.wikipedia.org