واکاوی رئالیسم در اثر پرچم جسپر جانز با تکیه بر تعاریف مهدی حسینی از رئالیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری هنرهای اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ایران

10.22133/part.2022.312228.1012

چکیده

رئالیسم مدعی پرداخت صریح و بی‌واسطۀ امر واقع است. تنوع روش، تنوع مواد و مصالح، نقش فلسفه و اندیشه، و  سبب تغییر رویکرد انسان‌ها از امر واقع شده و به عدم تعریف‌پذیری و صورت‌بندی قطعی از سبک رئالیسم دامن زده‌ است. با تبدیل روابط تولید و پرولتاریای دیروز که بر تولید صنایع عمده استوار بود، به جهان کاگنیتاریا که بر تولید انبوه اطلاعات، نرم‌افزار و کامپیوتر متکی است، نگاه هنرمندان به رئالیسم نیز دچار تبدیل و تحولاتی شده است. یکی از این هنرمندان که ناقدان هنری جریان رئالیسم را در آثارش بررسی کرده‌اند، جسپر جانز هنرمند امریکایی است. مقالات متعددی دربارۀ تعریف رئالیسم ارائه شده که یکی از کامل‌ترین آن‌ها مقالۀ مهدی حسینی است. برجستگی مقالۀ مزبور این است که بر اساس شواهد تاریخ هنر و تحلیل آثار صورت‌بندی شده است که در مقالۀ‌ «رئالیسم در تعریف» در هفت بند رئالیسم را معرفی می‌نماید. سؤال این است که با توجه به تغییرات اساسی مفهوم رئالیسم در جهان معاصر، رئالیسم جاری در اثر پرچم جاسپر بر اساس تعاریف مهدی حسینی، چگونه توضیح داده می‌شود؟ این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و با هدف تطبیق هفت مؤلفۀ تعریفی مذکور بر اثر معاصر جسپر جانز راب بهره‌گیری از آرا و نظریات بومی دربارۀ مکاتب هنری به انجام رسیده است. نتایج نشان می‌دهد که بر اساس چهار مؤلفۀ «بیان رئالیستی، بالابردن کیفیت عینی، و تضاد در برابر مفهوم دفرماسیون شکل»، «بیان رئالیستی در تضاد با آرمان‌گرایی آشکار و نهان»، «رئالیسم با محتوای سیاسی در خدمت نظام حاکم» و «اغراق در بیان عینی واقعیت»، می‌توان واقع‌گرایی جاری در این اثر را بیان نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Realism by Jasper Johns's Flag Relying on Mehdi Hosseini's Definitions of Realism

نویسنده [English]

  • reza rafiei rad
PhD student in Islamic Arts, Tabriz University of Islamic Arts, Iran
چکیده [English]

Realism claims the explicit and immediate explanation of the fact. The variety of methods, materials, the role of philosophy and notion has changed the approach of humans to the facts and has led to a lack of definition and definitive formulation of the style of realism. With the transformation of relations between production and the proletariat, which was based on the production of major industries, to the world of Cagnitaria, which relies on the mass production of information, software, and computers, the artists' view of realism has also changed. American artist, Jasper Johns, is one of the artists whose work has been explored by art critics of realism. On the other hand, several articles related to the definition of realism have been presented, one of the most complete of them is Mehdi Hosseini's article, which stands out based on the evidence of art history and analysis of works, formulated in the article "Realism In Definition,” and in seven paragraphs Introduces realism. The question is, given the fundamental changes in the concept of realism in the contemporary world, how can Jasper's flag explain current realism based on Mehdi Hosseini's definitions? This article has been done by descriptive-analytical and comparative method, using library studies and adapting the seven components of the above definition to the contemporary work of Jasper Johns to benefit from indigenous views and theories about art schools. The results show that based on the four components of "realist expression, raising the quality of objectivity, and opposition to the concept of form deformation,” "realist expression in opposition to overt and covert idealism,” "realism with political content in the service of the ruling system" and " Exaggeration in the objective expression of reality »The contemporary realism in this work can be expressed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realism
  • Mehdi Hosseini
  • Jasper Johns
  • Hyper-Realism
  • Pretend
احمدی، بابک (1391). حقیقت و زیبایی. تهران: نشر مرکز، چاپ دوم.
بکولا، ساندرو (1387). هنر مدرنیسم. رویین پاکباز و هلیا دارابی (مترجم). تهران: فرهنگ معاصر، چاپ اول.
حسینی، مهدی (1381). «هنر مفهومی». ماهنامه بیناب، شمارۀ 1، ص 34 -57.
حسینی، مهدی (1373). «رئالیسم در تعریف». فصلنامۀ هنر، شمارۀ 27، ص71-80.
خاتمی، احمد و تقوی، علی (1385). «مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیات داستانی». پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ 6، ص 99-111.
دیامونستین، باربارا (1387). گفت‌‌وگو با جاسپر جانز. ژیلا ارجمندی (مترجم). تهران: دیگر.
رافائل، ماکس (1357). نگاهی به تاریخ ادبیات جهان (تاریخ رئالیسم). محمدتقی فرامرزی (مترجم). تهران: شباهنگ.
رفیعی‌راد، رضا (1395). جستارهایی درباره کانسپچوال آرت. تهران: راز نهان.
ساچکوف، بوریس (1362). تاریخ رئالیسم. محمدتقی فرامرزی (مترجم). تهران: نشر تندر.
سارتر، ژان پل (1394). رئالیسم در ادبیات. هوشنگ طاهری (مترجم). تهران: پیام.
سیدحسینی، رضا (1358). مکتبهای ادبی. جلد 1. تهران: انتشارات زمان، چاپ هفتم.
علیرضایی، احسان و مرادخانی، علی (1398). «مطالعۀ تحلیلی پایان بازنمایی واقعیت در نقاشی پاپ آرت با تکیه بر رویکرد پُست مدرن بودریار». رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی، دورۀ 2، شمارۀ 3، ص 43-52. http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.4.2.43
کاخی، ابوالقاسم (1374). «رئالیسم». فصلنامۀ هنرهای زیبا، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 9-18.
کرامتی، محسن (1380). فرهنگ اصطلاحات و واژگان هنرهای تجسمی، انگلیسی ـ فارسی. تهران: نشر چکامه، چاپ اول.
گرانت، دیمیان (1379). رئالیسم. حسن افشار (مترجم). تهران: نشر مرکز، چاپ سوم.
لاج، دیوید (1389). نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم. حسین پاینده (مترجم). تهران: نیلوفر.
لژه، فرنان (1387). رئالیسم نو ادامه دارد. سهیلا سید یوسفی (مترجم). تهران: دیگر.
لوکاچ، گئورگ (1392). پژوهشی در رئالیسم اروپایی. اکبر افسری (مترجم). تهران: علمی فرهنگی.
میرزایی، داود و عبدی، نعمت‌الله (1392). «پژوهشی دربارۀ مسئلۀ بازنمایی در هنر پاپ». کیمیای هنر، دورۀ 2، شمارۀ 8، ص 27-44.
ورنون، جان (1389). علم و هنر مدرن در قرن بیستم. قاسم غریفی (مترجم). نشریۀ نمایش، سال دوازدهم، شمارۀ 133و 134، ص 52-55.
ولک، رنه (1377). تاریخ نقد ادبی، جلد 4. سعید ارباب شیرانی (مترجم). تهران: انتشارات نیلوفر، چاپ اول.
ویلیامز، ریموند (1373). «تطور مفهوم رئالیسم». مهناز مصطفایی علایی (مترجم). فصلنامۀ هنر، شمارۀ 27، ص371-374.