تحلیل معناشناختی نشانه‌های متحرک در تبلیغات تجاری تلویزیون ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

10.22133/part.2022.286592.1010

چکیده

با توجه به آن‌که درک و دریافت مناسب از طراحی نشانه‌ همواره در وابستگی به فرایند ادراک رخ می‌دهد و در مواجهه‌ا‌ی هنری، به‌دنبال ارتباط مؤثرتر با مخاطب است، این پژوهش با هدف چگونگی معناسازی نشانه و به‌منظور بررسی روش‌های ایجاد انگیزۀ مصرف در مخاطبان شکل گرفته است؛ زیرا اطلاع‌رسانی و در موارد تبلیغاتی، ایجاد جذابیت‌های دیداری در انتقال پیام، از طریق عناصر‌بصری گرافیکی و تأثیر فوری بر‌ روی مخاطب صورت می‌گیرد. از این‌رو، اطلاعات لازم برای این پژوهش به شیوۀ اسنادی و با مطالعة منابع مکتوب کتابخانه‌ای گردآوری شده است و نمونه‌های مطالعاتی به روش تحلیلی‌توصیفی ارزیابی شده‌اند. به‌طورکلی، یافته‌های تحقیق اذعان می‌دارد که طراحی نشانه مهم‌ترین هویت بصری سازمان یا محصول و برند و یکی از جنبه‌های طراحی گرافیک است که از زمان پیدایش شرکت‌ها و محصولات تجاری متولد شده و دارای هویت بصری به منظور معرفی محصول تجاری در تبلیغات رسانه‌ای است. مهمترین مؤلفه‌های معناشناختی طراحی نشانه تبیین هستی هنر، هدف و شگردهای هنری است و در این راستا، زبان بصری بدیعی باید خلق نمود تا مخاطب نیز، به‌منظور نیل به آن، در دریافت متعلق نشانه‌شناختی، نمود و تفسیر، با تکیه بر ادراک حسی و عقلی و خیالی خویش، به ارتباط بیشتر و مؤثرتر با محصول اهتمام ورزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic Analysis of Animated Signs in Commercial Advertising of Iranian Television

نویسندگان [English]

  • elahe meysami 1
  • Zahra Hosseinnezhad 2
1 Master of Visual Communication, University of Science and Culture, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Arts and Architecture, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering that proper understanding and perception of sign design always occurs in dependence on the process of perception process and artistic exposure, seeks more effective relationship with the audience, this study has been done to explain the meaning of the sign and to examine ways of consumption motivation in the audience; Because informing and, creating visual appeal in conveying the message, is done through graphic visual elements and immediate impact on the audience. Therefore, the necessary information for this research has been collected in a documentary method and by studying the library written resources, and the study samples have been evaluated by a descriptive-analytical method. In general, the findings acknowledge that design is the most important visual identity of the organization or product and brand, and also one of the aspects of graphic design. Which has been born since the emergence of companies and commercial products. It has a visual identity to introduce the commercial product in media advertising. The most important semantic components of sign design are the explanation of the existence of art, purpose, and artistic techniques, and in this regard, an exquisite visual language should be created so that the audience, to achieve it, try to receipt of semiotics, appearance, and interpretation, relying on their sensory, intellectual and imaginary perception, should try for a more effective relationship with the product

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic analysis of animated signs
  • Signs
  • Commercial advertising
  • Iranian television